V tomto článku zjistíte, že investování není vůbec tak složité, jak se na první pohled zdá. Dozvíte se, proč vůbec investovat, do čeho lze investovat a na co si dát pozor. Začněme tím, že si tento pojem řádně vysvětlíme. U některých lidí totiž může vzbuzovat nejistotu či dokonce strach. To je veliká škoda, protože se tak mohou připravit o efektivní cestu k dosažení svých budoucích cílů.

1) Co je to investování

Podle definice z učebnic se jedná o ekonomickou aktivitu, spočívající v uložení peněz za účelem dosažení budoucího zisku. Ale faktem je, že se jedná o jakoukoliv aktivitu, která nám do budoucna přinese zhodnocení nebo užitek. Stejně jak můžeme zainvestovat do startupu, který za rok vyletí o desítky či stovky procent (zhodnocení), tak můžeme investovat do spánku, díky kterému budeme zdraví a svěží (užitek).

2) Proč investovat

Těch důvodů může být spoustu, mezi ty nejzákladnější však patří: zhodnocení finančního majetku, ochrana proti inflaci, budoucí zdroj příjmu, rychlejší dosažení budoucích cílů jako např. finanční nezávislost, vlastní bydlení atp.

3) Na co si dávat při investování pozor

Každá investice má tři základní parametry:

Výnos: částka, kterou mi investice vydělá

Riziko/Jistota: možnost částečné, či kompletní ztráty

Likvidita: čas, který je zapotřebí k přeměně investice na peníze

Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie, se kterými se zde seznámíte. Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou. Je to velmi jednoduché pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho drobných investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z neznalosti nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky typu „Vysoký výnos bez rizika“ prostě nemohou být naplněny. Vysoký výnos dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko. Jako příklad lze uvést investice do kryptoměn. Mohou nést zajímavý výnos, ale zároveň vysoké riziko. Jako investor nesmíte věřit slibům, které jsou v rozporu se základními investičními principy. 

Velmi srozumitelně tyto principy popisuje obecně používaná pomůcka, tzv. investiční trojúhelník. Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn jeden z již zmíněných parametrů - výnos, riziko, likvidita. Uvnitř trojúhelníku pohybujte pomyslným bodem. Ten představuje zamýšlenou investici. Pokud se budete s bodem přibližovat velmi vysokému výnosu, budete se zároveň vzdalovat od nízkého rizika. Někdo používá termín jistota. 

4) Do čeho lze investovat

Dnes lze investovat do čtyř základních nástrojů. Jsou jimi akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Vše lze nakoupit fyzicky nebo pomocí tzv. podílového fondu. Uveďme si příklad. Buď koupíte nemovitost, kterou pronajímáte a inkasujete zisky z pronájmu (fyzický nákup) nebo své finance pošlete investiční společnosti, která nemovitosti pronajímá za vás (nákup pomocí fondu). Odpadají vám pak například starosti s tím, jestli nájemce platí včas či řešení případných oprav. Pojďme si vysvětlit jednotlivé nástroje, ať je jasné, jaký je mezi nimi rozdíl.

a) Akcie

Je to cenný papír, se kterým je spojeno právo podílet se na zisku akciové společnosti a na jejím řízení formou hlasování na valné hromadě. Jinými slovy se stáváte akcionáři (spolumajiteli) dané akciové společnosti. V tomto případě máte právo rozhodovat o chodu dané společnosti. Bohužel pokud nemáte většinový podíl, váš případný názor nebude mít moc velkou (spíše žádnou) váhu. Co je důležité zmínit, že za závazky společnosti akcionáři neručí. Nemusíte se tak bát, že se dostanete do dluhů, pokud se společnosti nebude dařit. Když společnost zkrachuje, hodnota akcie klesne na nulu a vy jste tak přišli „pouze“ o svůj vklad. Akcie jsou vhodné zejména pro dlouhodobé investování.

b) Dluhopisy

Je to druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (firma či stát) vůči věřiteli (investor). Je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky včetně úroku k předem určenému datu. Jedná se tedy o doklad, že jste někomu poskytnuli půjčku. Dluhopisy vydávají zpravidla státy či firmy, které si tak od investorů půjčují potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky navýšené o úroky za poskytnutí těchto financí. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos. Půjčujete tak peníze a předem víte, kolik dostanete zpět. Forma vyplácení úroku (výnosu) může být různá. Ne vždy to musí být až na konci. Někteří emitenti vyplácejí úrok kvartálně, jiní např. jednou za rok. Dluhopisy jsou vhodné pro střednědobé investiční horizonty.

c) Nemovitosti

Nemovitá věc, neboli věc, která se nedá přemístit. V tomto případě se jedná o stavbu či pozemek. Pojďme se ale na nemovitosti podívat z pohledu investic. Můžete buď koupit nemovitost, kterou pronajímáte nebo koupit nemovitost za účelem spekulace na růstu její hodnoty. Jinými slovy koupím nemovitost, kterou za určitý čas prodám dráže. V případě takovéto spekulace se bavíme o krátkodobé investici. U nás v České republice je snad nejoblíbenější formou investování koupě investiční nemovitosti. Kdy koupíte nemovitost (zpravidla byt) a tu dlouhodobě pronajímáte. Domácnost si tak zajistí určitou formu renty. Největší riziko z pohledu investiční nemovitosti je to, že by nemovitost nebylo komu pronajmou. Vzhledem k převyšující poptávce se však toto riziko značně snižuje. Nemovitosti jsou vhodné jak pro střednědobé, tak pro dlouhodobé investování.

 d) Komodity

Jedná se u suroviny jako je ropa, benzín, plyn, zlato, stříbro, obilí, dřevo, ocel, káva a další suroviny, které denně nakupujeme, konzumujeme, prodáváme a děláme si díky nim život příjemnější. Zjednodušeně se jedná o vše ostatní, co lze obchodovat. Obchodování probíhá na tzv. komoditní burze. Burzu si představte jako trh, tedy místo, kde se setkávají prodávající s kupujícími. Jen s tím rozdílem, že vše probíhá elektronicky. Nedojde tak k setkání těchto dvou stran. Avšak předpovídat růst či pokles např. ropy není dost dobře předvídatelné. Z pohledu finančního poradenství pracujeme tedy nejčastěji s komoditami jako je zlato a stříbro. Tyto historií prověřené suroviny jsou vhodné zejména jako dlouhodobý uchovatel hodnoty. Můžeme říci, že slouží jako taková pojistka, pokud by zkrachoval dosavadní měnový systém. Protože zlato tu bylo dávno před námi a bude tu i po nás. Je ho omezené množství, a tak si drží svoji hodnotu. Nicméně z krátkodobého hlediska se jedná o velmi volatilní (jeho cena v čase kolísá) nástroj. Je vhodné spíše pro dlouhodobé uložení finančních prostředků. Zejména u těch z vás, kteří již disponují větším finančním majetkem.

Jak jsme si na začátku této kapitoly vysvětlili, jednotlivé investiční nástroje lze nakoupit buď přímo nebo pomocí podílových fondů. Nyní si vysvětlíme, co je to podílový fond. Jelikož se jedná o jeden z nejprodávanjších finančních produktů, věnujme mu řádnou pozornost. 

Otevřený podílový fond (OPF)

Jedná se o investiční nástroj, který sdružuje finanční prostředky od investorů a za ty pak správce (investiční společnost) za pomoci portfolio manažerů (lidé, kteří rozhodují o tom, kam a jak budou zainvestovány peníze ve fondu) dávají pokyn v souladu se statutem fondu (soubor pravidel, kterými se fond řídí) k nákupu cenných papírů (akcie, dluhopisy, nemovitosti či komodity). Tím, že vložíte své prostředky do podílového fondu, nakupuje tzv. podílové listy. Podílový list je základní jednotkou podílového fondu. Ten, kdo je držitelem podílových listů se nazývá podílník.  Cenné papíry tedy nenakupujete na přímo. Tuto úlohu mají portfolio manažeři.

Pojďme si upřímně říci, že tato definice většině lidem moc neřekne. Zkusím to tedy přeložit do „lidštiny“:-). Pokud byste si například chtěli koupit akcii Googlu, tak budete potřebovat cca 50 tisíc Kč (na začátku roku 2022). Ale vy máte pouze deset tisíc korun. A tak založíte fond, do kterého začnete hledat další investory. Pokud se vám podaří najít další čtyři, kteří mají také 10 tisíc, budete mít 50 tisíc a tuto akcii můžete koupit. Jen s tím rozdílem, že ve fondu je zpravidla takových firem více (řádově desítky) a investorů také. Z tohoto je již jasné, proč nekupujete aktivum (v tomto případě akcii) na přímo. Tu kupuje fond resp. portfolio manažer a vy za to dostáváte podílové listy (podílový list není nějaký cár papíru, ale číslo v databázi, podobně jako například zůstatek na vašem bankovním účtu). Hodnota podílového listu ve fondu je dána průměrem zhodnocení všech aktiv (v našem případě akcií firem) v daném fondu. Počet podílových listů, které vlastníte je dán podílem investované částky, kterou jste do fondu poskytli.

Hlavní výhodou OPF je: 

Široká diverzifikace. Tedy nákup několika desítek či stovek cenných papírů v rámci jednoho fondu. Nesázíte tak na jednoho koně. Pokud se náhodou nebude dařit jedné společnosti nebude to mít významný vliv na celkovou hodnotu podílových listů. To je výhoda zejména pro pasivní investory. Tedy pro ty, kteří se nechtějí aktivně zajímat o to, které firmě se jak daří. Prostě vloží peníze do fondu a profitují na průměru zhodnocení jednotlivých finančních aktiv (akcií, dluhopisů, nemovitostí či komodit), které jsou v tomto fondu obsaženy. Dále široká nabídka, snadná dostupnost (do fondu lze investovat prakticky jakoukoliv částku) a také daňové zvýhodnění. To je velmi zajímavá výhoda, protože pokud držíte podílové listy déle jak 3 roky, splníte tzv. daňový test. Váš výnos je pak osvobozen od 15 % daně. A to není zrovna málo. Je důležité zmínit, že majetek podílníků je oddělený od majetku fondu, resp. majetku investiční skupiny, která fond řídí. Takže pokud by například investiční společnost zkrachovala, o svůj vklad nepřijdete. Musel by zkrachovat fond – tedy úplně všechny společnosti, které daný fond obsahuje. A taková situace je u podílových fondů velkých investičních společností velmi nepravděpodobná.

 

TIP pro Vás: 

Podívejte se, do jakých finančních aktiv vlastně investujete (akcie, dluhopisy, nemovitosti či komodity) a zda se Vám pomocí nich daří dosahovat svých cílů (dostatek peněz pro děti na studie, nový vůz, splacení závazků vůči bankám, dostatek financí na penzi atp.). Lidé často pro tyto účely využívají produkty jako je stavebení spoření, penzijní připojištění (sjednané před rokem 2013) či investici přes životní pojištění. Vzhledem k vysoké nákladovosti a nízkému zhodnocení se nejedená o efektivní způsob, jak dnes výše zmíněných cílů dosáhnout! Nejčastější chybu dělají lidé v tom, že dlouhodobé cíle zajišťují nástroji s nízkou mírou rizika a tedy i nízkým výnosem. Pokud si budete na penzi odkládat po dobu třiceti let 5 tisíc korun měsíčně do akciového portfolia při 8 % zhodnocení, budete mít na konci 7,5 milionů. Pokud budete totéž dělat prostřednictvím transformovaného penzijního fondu, budete mít při zhodnocení 1,5 % na konci 2,3 milionů. Spoříte stejnou sumu, ale výsledek na konci je třetinový. Vyzkoušejte si spočítat výnosy svých aktuálních produtků. Pro tyto výpočty použijte kalkulačky na těchto tránkách.

 

Závěrem

Většina věcí, kterých se v životě obáváme, nikdy nenastane. S investicemi je to stejné. Máme tendenci dávat vedle sebe situaci, která by možná někdy mohla nastat (avšak dost nepravděpodobně) vůči situaci, která nastane téměř s jistotou. A stejně dokážeme pochybovat. Lidé se tak často ze strachu připraví o dosažení svých finančních cílů.  Položte si otázku: Zainvestuji peníze, které zhodnotím a snáze tak dosáhnu svých cílů nebo je nechám ležet v bance, kde mi je pomalu ale jistě požere inflace? Odpovědět si musí každý sám. Zajímá Vás více o těchto tématech? Přihlaště se k odběru článků. 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení